ഫാക്ടറി ടൂർ

നമ്മളെ_പറ്റി_1

ഫാക്ടറി

നമ്മളെ കുറിച്ച്13

വെയർഹൗസ്-1

നമ്മളെ കുറിച്ച്12

വെയർഹൗസ്-2

ഏകദേശം_നമ്മൾ5

പ്രിന്റിംഗ് ഉപകരണങ്ങൾ

ഏകദേശം_us2

തയ്യൽ മെഷീൻ-1

തയ്യൽ മെഷീൻ

തയ്യൽ മെഷീൻ-2